Nếu chọn lại, Vân Tay Media vẫn chọn bạn – những chiến binh tuyệt vời, những anh em bằng hữu, những người … trong gia đình.
Nếu được chọn lại, Vân Tay Media vẫn chọn hợp tác với bạn – những khách hàng tuyệt vời, những người thầy, người bạn mà đến mãi sau này, vẫn còn hỗ trợ và chia sẻ lẫn nhau.

Xây dựng và phát triển công ty, vốn không dễ, nhưng vì có được những mối quan hệ với bạn, những khách hàng, những đối tác, những nhân viên, mà chúng tôi phát triển đến hôm nay, và biết được, sứ mệnh của mình là hữu ích, bước đi của mình là ngay lối.

Vân Tay Media gọi đó là musubi. Là những duyên lành, là lực hấp dẫn, là tất cả điều tốt đẹp, ngẫu nhiên, chân thành và trách nhiệm, mà tìm đến nhau.

Tại Vân Tay Media, mình cống hiến.
Tại Vân Tay Media, mình trách nhiệm.
Tại Vân Tay Media, mình gieo trồng.
Tại Vân Tay Media, mình sáng tạo.
Tại Vân Tay Media, mình trẻ.